Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Croeso 'nol!!         Welcome back!!

Please note that the latest Newsletter is in the Information Section of this website.

Nodwch os gwelwch yn dda bod y Cylchlythyr diweddaraf yn yr adran 'Information'.

Croeso i wefan Ysgol Glanwydden.

Welcome to Ysgol Glanwydden's Website.

 

 

Mae Ysgol Glanwydden yn derbyn plant o ardal Bae Penrhyn, Ochr y Penrhyn, Bryn Pydew a Glanwydden. Ym mis Medi 2016 mae yma 310 o disgybl gan gynnwys disgyblion rhan amser (meithrin). Cyflogwn 14 athro (13 athro dosbarth a'r pennaeth), 16 gweinyddes dosbarth, 2 goruchwyliwr amser cinio, 2 ysgrifenyddes, clerc cinio, gofalwr, 3 glanhawraig, cogyddes a 3 gynorthwy-ydd cegin.

 

Credwn ei bod yn hanfodol i addysg plentyn i adeiladu perthynas dda rhwng y cartref a'r ysgol, a byddwn yn annog rheini i gymeryd rhan ym mywyd yr ysgol. Gwerthfawrogwn gymorth rhieni gyda darllen, chwaraeon a gweithgareddau eraill.

 

Mae pobl yn cael hyder trwy ddod yn ymwybodol o beth sy'n digwydd ynddi. Trwy gyfarfod a thrafod gyda staff yr ysgol daw rheini i ddeall mwy am yr ysgol a'i gwaith. Mae'n bwysig y seilir ein cyfrifoldeb unol am addysg ar ddealltwriaeth ac ymddiriedaeth yn ein gilydd, ac anogwn rieni i gymryd mantais o bob gwahoddiad i gyfarfod athrawon eu plant.

Ysgol Glanwydden serves the catchment area of Penrhyn Bay, Penrhynside, Bryn Pydew and Glanwydden. In September 2016 we have 310 pupils including part time (nursery) pupils. We currently employ 14 teachers (13 class teachers and the headteacher), 16 classroom assistants, 2 lunchtime supervisors, 2 secretaries, dinner clerk, caretaker, 3 cleaners, cook and 3 kitchen assistants.

 

We believe that building a good relationship between home and school is important to a child's learning, and we encourage parents to become involved with our school. Volunteer parents are welcomed to assist with reading, sports and other activities.

 

Confidence is gained in a school by being aware of, and understanding what is happening within it. Parents gain greater understanding through contacts and discussion with members of staff. It is important that our joint responsibility for a child's education is based on mutual understanding and trust, and we encourage parents to take advantage of every invitation to meet with their child's teachers.

Latest School Events

There are currently no events.

Calendars page(s): School >>